Privacy statement

 1. Inleiding

Spark Bedrijfsavies B.V. (hierna “Spark” of ‘wij’) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers. Daarom hebben wij dit privacy statement opgesteld. Wij behandelen en beveiligen de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geven wij jou inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaan. 

 1. Wie zijn wij? 

De besloten vennootschap Spark Bedrijfsadvies B.V. is gevestigd te (9727 KB) Groningen, aan de Leonard Springerlaan 5a. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Wij stellen het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

 1. Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van onze) bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van de Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van jouw bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar jij je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 1. Cookies

Wij maken gebruik van cookies en van webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat jouw bezoek eenvoudiger maakt. 

 1. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Spark rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Spark is opgedragen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Spark of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Spark verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • voor het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en om de aan jou aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verrichten;
 • voor het beheren van de relaties die uit deze overeenkomsten en diensten voortkomen;
 • voor het verrichten van activiteiten gericht op het vergroten van ons klantenbestand.;
 • voor het innen van declaraties;
 • voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingn;
 • voor communicatie doeleinden;
 • voor werving-en selectie (waaronder sollicaties). 
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? 

Wij verwerken de volgende soorten/categorieen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:

 • Contactinformatie, zoals in ieder geval (maar niet uitsluitend): naam, functie, telefoonnummer, KVK-nummer, BTW-nummer, e-mailadres, website e.d.;
 • Stukken, zoals communicatie (brieven en e-mails) met contactpersonen;
 • Inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de diensten die wij voor jou uitvoeren of die wij jou aanbieden. 

Wij verwerken deze persoonsgegeven omdat deze door jou op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt, ten behoeve van onze dienstverlening door ons is verkregen, door derden aan ons is verstrekt of omdat deze gegevens ons via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

 1. Derden 

Spark schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Spark blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maken wij contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft. Spark deelt jouw persoongegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoongegevens verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen in de AVG. 

 1. Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je gemakkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van de jou toekomende rechten, dan kan je contact met ons opnemen op info@sparkbedrijfsadvies.nl of op telefoonnummer 050-4028212. 

 1. Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Spark, dan kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@sparkbedrijfsadvies.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 050-4028212.

Als je het niet eens bent met het gebruik door Spark van jouw persoonsgegevens, kan je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Datalek 

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@sparkbedrijfsadvies.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 050-4028212.

 1. Wijzigingen

Spark behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Spark en een betrokkene.

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Inleiding
Spark Bedrijfsavies B.V. (hierna “Spark” of ‘wij’) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers. Daarom hebben wij dit privacy statement opgesteld. Wij behandelen en beveiligen de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geven wij jou inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?
De besloten vennootschap Spark Bedrijfsadvies B.V. is gevestigd te (9727 KB) Groningen, aan de Leonard Springerlaan 5a. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Wij stellen het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Technische informatie
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van onze) bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van de Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van jouw bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar jij je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en van webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat jouw bezoek eenvoudiger maakt.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken:
Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Spark rust;
Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Spark is opgedragen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Spark of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Spark verwerkt jouw persoonsgegevens:
voor het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en om de aan jou aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verrichten;
voor het beheren van de relaties die uit deze overeenkomsten en diensten voortkomen;
voor het verrichten van activiteiten gericht op het vergroten van ons klantenbestand.;
voor het innen van declaraties;
voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingn;
voor communicatie doeleinden;
voor werving-en selectie (waaronder sollicaties).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Wij verwerken de volgende soorten/categorieen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:
Contactinformatie, zoals in ieder geval (maar niet uitsluitend): naam, functie, telefoonnummer, KVK-nummer, BTW-nummer, e-mailadres, website e.d.;
Stukken, zoals communicatie (brieven en e-mails) met contactpersonen;
Inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de diensten die wij voor jou uitvoeren of die wij jou aanbieden.

Wij verwerken deze persoonsgegeven omdat deze door jou op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt, ten behoeve van onze dienstverlening door ons is verkregen, door derden aan ons is verstrekt of omdat deze gegevens ons via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Derden
Spark schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Spark blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maken wij contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft. Spark deelt jouw persoongegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoongegevens verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen in de AVG.

Jouw rechten
Wij hechten er waarde aan dat je gemakkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van de jou toekomende rechten, dan kan je contact met ons opnemen op info@sparkbedrijfsadvies.nl of op telefoonnummer 050-4028212.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Spark, dan kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@sparkbedrijfsadvies.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 050-4028212.
Als je het niet eens bent met het gebruik door Spark van jouw persoonsgegevens, kan je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@sparkbedrijfsadvies.nl. Je kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 050-4028212.

Wijzigingen
Spark behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Spark en een betrokkene.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Meer weten over advies en begeleiding?

Wil je meer over ons weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact op
© Copyright Spark Bedrijfsadvies 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen